Prevencija i borba protiv korupcije: rezultati Projekta tokom tri godine sprovođenja

20. Jul 2020.

Borba protiv korupcije je osnovni preduslov za pristupanje Srbije, kao zemlje kandidata, Evropskoj uniji. Vlada Srbije postavila je kao zadatak "nultu toleranciju" na korupciju.

Uprkos tome, Srbija zauzima 91. mesto od 180 zemalja prema indeksu percepcije korupcije za 2019. godinu, kako je objavila organizacija Transparensi Internešnl. Indeks percepcije korupcije za 2019. godinu pokazuje da dve trećine zemalja, uključujući tu i neke od najrazvijenijih svetskih privreda, stagnira ili nazaduje u pogledu napora koje ulažu u borbu protiv korupcije.

Kako se navodi u Izveštaju o Srbiji 2019 Evropske komisije "Korupcija je sveprisutna u mnogim sferama i nastavlja da zabrinjava. Potrebna je snažna politička volja kako bi se problem korupcije rešio na delotvoran način, kao i snažan odgovor tužilaštva i sudstva na slučajeve visoke korupcije. Srbija treba naročito da: poboljša konkretne rezultate kada je reč o istragama, optužnicama i pravosnažnim presudama u slučajevima visoke korupcije, uključujući zaplenu i oduzimanje imovine stečene kriminalom; primeni zakon koji se odnosi na Agenciju za borbu protiv korupcije i uskladi ga sa evropskom praksom, međunarodnim sporazumima i preporukama tela Saveta Evrope za borbu protiv korupcije (GRECO), kako bi se ojačala uloga Agencije kao ključne institucije za delotvorniju borbu protiv korupcije; izvrši procenu dosadašnjeg uticaja anti-korupcijske politike kako bi se usvojila nova ambiciozna strategija i akcioni plan".

EU finansira projekat "Prevencija i borba protiv korupcije" kako bi podržala Srbiju u borbi protiv korupcije. U saradnji sa glavnim korisnicima, tokom prethodne tri godine sprovođenja projekta (jul 2017 - jul 2020), organizovane su brojne aktivnosti poput seminara, obuka, konferencija, javnih događaja za podizanje svesti građana. Predstavnici vodećih institucija, koji se u svom svakodnevnom radu bave suzbijanjem korupcije, učestvovali su na ovim događajima.


Projektni tim tesno sarađuje sa glavnim korisnicima Projekta - Ministarstvom pravde Republike Srbije i Republičkim javnim tužilaštvom Republike Srbije. Ostale institucije koje su uključene u implementaciju su Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Visoki savet sudstva, Ministarstvo finansija, Ministarstvo prosvete, Ministarstvo zdravlja, Agencija za borbu protiv korupcije, Savet za borbu protiv korupcije, Državno veće tužilaca, Visoki savet sudstva, jedinice lokalne samouprave, Stalna konferencija gradova i opština, itd.

Projektne aktivnosti usmerene su na:

 • dalji razvoj i primenu mehanizama na kojima se zasniva sprovođenje Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije, Akcionog plana i Akcionog plana za Poglavlje 23,
 • prioritetne potrebe koje se odnose na prevenciju korupcije,
 • prioritetne potrebe koje se direktno ili indirektno odnose na represiju korupcije.

Postignuti su značajni rezultati kako bi se ojačali nacionalni mehanizmi za prevenciju i borbu protiv korupcije prateći Nacionalnu strategiju za borbu protiv korupcije i Akcioni plan za sprovođenje Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije, kao i Akcioni plan za Poglavlje 23.

Seminari

Osam ubrzanih trodnevnih treninga o "Tehnikama finansijskih istraga" za sudije, tužioce, policiju i zaposlene državnih organa koji sarađuju u smislu Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, terorizma i korupcije iz svih apelacionih područja (Beograd, Novi Sad, Niš, Kraljevo) održani su uz učešće 232 učesnika od kojih je 64 sudija, 72 javnih tužilaca, 71 policijski službenik i 25 službenika za vezu.

U saradnji sa Agencijom za borbu protiv korupcije i Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, organizovano je 15 jednodnevnih seminara u 11 gradova širom Republike Srbije o "Sprečavanju sukoba interesa i prijavi imovine". Ukupno je učestvovalo 884 direktora i sekretara osnovnih i srednjih škola, predstavnika univerziteta i fakulteta.

Obuke

Održane su dve posebne dodatne trodnevne obuke o "finansijskim istragama" za rukovodioce "udarnih grupa", u okviru kojih je obučeno 59 rukovodilaca "udarnih grupa".

Zajedno sa Pravosudnom akademijom, organizovan je niz od osam jednodnevnih obuka o "Praktičnim aspektima etičkih dilema i njihovom razrešavanju". Kako bi se unapredio javni nastup rukovodilaca posebnih odeljenja nadležnih za suzbijanje korupcije i njihovih zamenika, organizovano je pet praktičnih obuka o komunikacijskim veštinama. Osim toga, kroz dodatnih 20 obuka iz oblasti prevencije i borbe protiv korupcije prošlo je 340 predstavnika javne uprave, lokalne samouprave, tužilaca, sudija, policijskih službenika i predstavnika organizacija civilnog društva.


U oblastima prevencije i borbe protiv korupcije održano je šest petodnevnih "Obuka za sticanje trenerskih veština" za više od 120 trenera iz javne uprave, lokalne samouprave i organizacija civilnog društva.

Projekat je uspešno organizovao dve obuke za 18 lica koja su ovlašćena za prijem informacije i vođenje postupka u vezi sa uzbunjivanjem. Obuke su odražavale složenu prirodu dužnosti lica koja su zadužena za upravljanje kanalima za unutrašnje uzbunjivanje.

Okrugli stolovi

U četiri regionalna centra organizovano je osam jednodnevih okruglih stolova sa sudijama i javnim tužiocima iz odabranih posebnih odeljenja za suzbijanje korupcije o "Upravljanju aktivnim slučajevima, zakazivanju i planiranju saslušanja za glavni pretres, priprema optužnice, indirektni dokazi i demonstrativni dokazi". Ukupno 86 učesnika, od toga 28 sudija, 20 sudijskih pomoćnika, 21 javnih tužilaca i 15 tužilačkih saradnika, učestvovalo je u kvalitetnim diskusijama.


Konferencije

Međunarodna konferencija "Borba protiv korupcije za prosperitet Jugoistočne Evrope" organizovana je u Beogradu za više od 210 učesnika, ministara pravde, tužilaca, rukovodilaca državnih organa za prevenciju i borbu protiv korupcije, kao i predstavnike civilnog društva, iz Srbije, Austrije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Češke, Mađarske, Italije, Crne Gore, Severne Makedonije, Slovačke i Slovenije.

Jednodnevna nacionalna konferencija na visokom nivou o "Sprovođenju Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, terorizma i korupcije", kojoj je prisustvovalo 140 sudija, tužilaca, policijskih službenika i predstavnika drugih državnih organa, održana je u Beogradu.Povodom prve godišnjice primene Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, terorizma i korupcije, organizovan je Anti-korupcijski forum u Nišu. Više od 150 predstavnika iz posebnih odeljenja za suzbijanje korupcije (zamenici javnog tužioca, sudije i policijski službenici), službenici za vezu, eksperti na Projektu, kao i predstavnici drugih državnih organa koji rade na suzbijanju korupcije, prisustvovalo je Forumu.

Zajedno sa Ministarstvom pravde Republike Srbije, USAID projektom "Inicijativa za odgovornu vlast" i organizacijom "Pištaljka" koja se bavi zaštitom uzbunjivača u Srbiji, u Beogradu je organizovana konferencija o "Zaštiti uzbunjivača na centralnom i lokalnom nivou".

Događaji za podizanje svesti javnosti

U Kraljevu, Nišu, Obrenovcu i Novom Sadu održana su četiri anti-korupcijska časa "Prekini lanac! Reci NE korupciji" za učenike srednjih škola, kako bi se podigla svest o štetnosti korupcije. Više od 850 srednjoškolaca učestvovalo je na časovima i sticalo saznanja o korupciji.


Podrška u izgradnji kapaciteta

Projekat je pripremio izveštaje i analize raznih dokumenata koji su deo zakonskog okvira s ciljem da se poveća transparentnost, efikasnost i koordinacija anti-korupcijskih institucija i politika u oblasti prevencije i suzbijanja korupcije, kako je i predviđeno Nacionalnom strategijom za borbu protiv korupcije i Akcionim planom za Poglavlje 23.

Ove aktivnosti bile su usmerene na utvrđivanje trenutnog stanja kada je reč o primeni Akcionog plana za Nacionalnu strategiju za borbu protiv korupcije i usklađivanje i koordinaciju sa aktivnostima predviđenim Akcionim planom za Poglavlje 23.

Projekat je podržao Ministarstvo pravde i Agenciju za borbu protiv korupcije u pripremi nacrta Zakona o sprečavanju korupcije, nacrta Zakona o lobiranju i pružio pravnu ekspertizu za nacrt Zakona o lobiranju.

Projekat je pripremio GAP analizu koja je nastojala da identifikuje nedostatke koji postoje između odredaba Nacionalne strategije, pripadajućeg Akcionog plana, kao i Akcionog plana za Poglavlje 23 u delu koji se odnosi na borbu protiv korupcije. Preporučen je pristup korak-po-korak kako bi se ostvarili ciljevi oba Akciona plana.

 • "GAP analiza u pogledu NSBPK i AP za Poglavlje 23",
 • "Sveobuhvatna analiza kompatibilnosti anti-korupcijskog zakonodavstva Republike Srbije sa EU acquis",
 • "Analiza rada Saveta za borbu protiv korupcije i prakse sličnih institucija u okviru EU",
 • „Analiza pravnog i institucionalnog okvira za razmatranje implikacija 'nezakonitog bogaćenja’”,
 • Četiri izveštaja o sprovođenju Zakona o zaštiti uzbunjivača i Analizu najbolje EU prakse u zaštiti uzbunjivača,
 • Komparativna analiza "Uvođenje službenika za etiku i integritet u javnu upravu u Srbiji",
 • "Analiza kapaciteta i kompetencija organa za efikasno otkrivanje, istragu i krivično gonjenje korupcije",
 • Ocena potreba za obukama i ocenu efekata obuka u pravosuđu i drugim zainteresovanim stranama u Srbiji,
 • Izveštaj o komparativnoj analizi uvođenja službenika za etiku i integritet, uključujući analizu zakonskog okvira i smernice sa preporukama za sprovođenje,
 • GAP analizu rizika na korupciju u prosveti,
 • GAP analizu rizika na korupciju u zdravstvu.

Onlajn podrška

Projekat je tokom trajanja epidemije izazvane Covid-19 održao tri onlajn radionice (jednu u formi obraćanja uživo, dok su dve bile u formi e-kurseva) na kojima je oko 100 zamenika tužilaca i policijskih službenika imalo priliku da razmotri dobru praksu u primeni novog zakona o organizovanom kriminalu.

Projekat će nastaviti sa sprovođenjem aktivnosti do decembra 2020. godine, prateći sve preporuke i odluke Vlade Republike Srbije i Delegacije Evropske unije u Srbiji u pogledu mera u vezi sa Covid-19.


www.protivkorupcije.rs

https://www.youtube.com/channel/UCRHt6dO_s074yCtoaKiHr_Q/