Podrška Evropske unije u borbi protiv korupcije u Srbiji

17. Februar 2021.

Završna onlajn konferencija projekta „Prevencija i borba protiv korupcije“ održana je 17. februara 2021.

Uvodna izlaganja na konferenciji „Institucionalni kapaciteti Republike Srbije u sprečavanju i borbi protiv korupcije“ održali su Maja Popović, ministarka pravde Republike Srbije, amabsador Sem Fabrici, šef Delegacije Evropske unije u Srbiji i Zaga Dolovac, Republički javni tužilac.

Maja Popović, ministarka pravde ocenila je da su prevencija i borba protiv korupcije osnovni preduslovi Srbije za pristupanje punopravnom članstvu u EU. “Vlada Republike Srbije je postavila nultu toleranciju na sistemsku korupciju. Ovaj projekat je doprineo da se razmene iskustva sa vrhunskim međunarodnim stručnjacima u oblasti suzbijanja korupcije, kao i da se unapredi zakonski okvir i da se osnaže domaće institucije koje se neposredno bave prevencijom i borbom protiv korupcije”, istakla je ministarka Popović.

"Korupcija pogađa svako društvo i njene posledice su skupe za građane i ekonomiju. Borba protiv korupcije zaslužuje strukturne i dugoročne napore i ulaganja svih zainteresovanih strana“, poručio je šef Delegacije Evropske unije u Srbiji, ambasador Sem Fabrici na završnoj konferenciji projekta „Prevencija i borba protiv korupcije“.

„Srbija bi trebalo da nastavi sa sprovođenjem ustavnih reformi, kako bi osigurala nezavisnost i efikasnost pravosuđa, kao i da bi ojačala kapacitete svih državnih organa, uključujući policiju, tužilaštvo, sudove i agencije za borbu protiv korupcije. Evidencija uspešnih istraga, optužnica, pravosnažnih presuda i oduzimanja imovine biće mera za procenu ovog napretka. EU će nastaviti da podržava napore Srbije u ovoj oblasti. Upravo završeni projekat bespovratne pomoći od 4 miliona evra predstavlja veoma uspešan zajednički rad na tom polju. EU će nastaviti da dodeljuje sredstva za aktivnosti koje se odnose na poglavlja 23 i 24, uključujući borbu protiv korupcije
“, naglasio je ambasador Fabrici.

Zagorka Dolovac, Republički javni tužilac naglasila je da je suprotstavljanje korupciji u primeni krivično pravnog okvira prioritet Republičkog javnog tužilaštva.

Srbija je modernizovala krivični zakonik važećim međunarodnim standardima. Takođe, ostvarena je i bliska međusobna saradnja nadležnih državnih organa. Imenovani su oficiri za vezu ovih organa za ubrzanu saradnju sa javnim tužilaštvom. Javna tužilaštva su promenila svoj način razmišljanja i rada i primenjuju nove metodologije i znanja. Za dalji uspešni rad na suzbijanju i sprečavanju korupcije potrebni su razumevanje i podrška. Pre svega vlasti i društva, ali i međunarodnih partnera. a tu pre svega mislim na Evropsku uniju”, istakla je Dolovac.

Na konferenciji, kojom je obeležen završetak trogodišnjeg projekta „Prevencija i borba protiv korupcije“ koji finansira Evropska unija, sumirani su ostvareni rezultati, definisani dalji koraci i razmotreni izazovi u borbi protiv korupcije nastali usled pandemije COVID-19.

Tokom poslednje tri godine, projekat je sarađivao sa Ministarstvom pravde i Republičkim javnim tužilaštvom, kao glavnim korisnicima, na suzbijanju korupcije, uvođenju finansijskih istraga u slučajevima povezanim sa korupcijom i promociji transparentnosti i integriteta u javnom sektoru.

Održano je više od 130 treninga, seminara, okruglih stolova i konferencija o finansijskim istragama, jačanju međuinstitucionalne saradnje, upravljanju sukobom interesa, zaštiti uzbunjivača, razvoju i primeni antikorupcijskih politika, obradi i analiziranju podataka, jačanju saradnje između javnog sektora i civilnog društva. Više od 2470 javnih službenika, službenika lokalne samouprave i predstavnika civilnog društva učestvovalo je u događajima organizovanim  širom Srbije.

Projekat je pružio podršku u pripremi procena potreba za obukom, procena rizika od korupcije za različite sektore, kurikulumima za obuke, pravnih/zakonskih ekspertiza i uporednih analiza usklađenosti nacionalnog zakonodavstva sa standardima EU i najboljom praksom.

U saradnji sa Republičkim javnim tužilaštvom, Vrhovnim sudom i Ministarstvom unutrašnjih poslova obučeno je više od 140 boraca protiv korupcije (sudije, tužioci i policajci) iz novoosnovanih antikorupcijskih odeljenja prema Zakonu o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, terorizma i korupcije.

U okviru kapmanje za podizanje svesti javnosti, održana su četiri antikorupcijska časa za srednjoškolce pod nazivom „Prekini lanac! Reci NE korupciji”.Na onlajn konferenciju su, u tri panela, učestvovali domaći i međunarodni eksperti koji svojim iskustvom i stručnošću mogu dodatno da inspirišu institucije i organizacije u Republici Srbiji za izgradnju novih partnerstava, primenu novih tehnologija i bolje razumevanje značaja već postojećih antikorupcijskih mehanizama.

Ocenjeno je da je u Srbiji napravljen značajan iskorak u borbi protiv korupcije i da su uz podršku Evropske unije, kroz projekat Prevencija i borba protiv korupcije, ključne institucije Republike Srbije koje se bore protiv korupcije dodatno izgradile i unapredile svoje kapacitete.

Evropska unija finanirala je projekat sa više od 4 miliona evra. Projekat je realizovao konzorcijum koji je predvodio PWC.

Više informacija o projektu:

www.protivkorupcije.rs  
 
YouTube kanal projekta

STAVOVI GRAĐANA O KORUPCIJI, Istraživanje javnog mnjenja, novembar 2020