O projektu

section-cover

O čemu se radi?

Projekat „Prevencija i borba protiv korupcije“ finansira Evropska unija u okviru IPA 2013 programa za Srbiju. Svrha Projekta je da se ojačaju nacionalni mehanizmi za prevenciju i borbu protiv korupcije u skladu sa Nacionalnom strategijom za borbu protiv korupcije (NSBPK) i njenim akcionim planom kao i Akcionim planom za Poglavlje 23 (AP 23) putem sledećih aktivnosti:

Ciljevi i aktivnosti projekta:

1. Jačanje transparentnosti, efikasnosti i koordinacije institucija za borbu protiv korupcije i politika u oblasti prevencije i borbe protiv korupcije kako je predviđeno Nacionalnom strategijom za borbu protiv korupcije i njenim akcionim planom i AP 23 (Poglavlje 23. Borba protiv korupcije).

Ključne aktivnosti:

 • Analiza prepreka za efikasno sprоvođenje strateških dokumenata (Gap analiza)
 • Plan sprovođenja preporuka analize i podrška u njihovom sprovođenju
 • Organizacija međunarodne konferencije

2. Jačanje kapaciteta za prevenciju korupcije u skladu sa Strategijom i njenim akcionim planom i preporukama Akcionog plana za Poglavlje 23.

Ključne aktivnosti:

 • Analiza potreba za obukama, priprema i sprovođenje obuka u oblasti prevencije korupcije
 • Podrška primeni Zakona o zaštiti uzbunjivača
 • Jačanje svesti građana o značaju borbe protiv korupcije
 • Podrška lokalnim samoupravama i organizacijama građanskog društva (OGD).

3. Jačanje kapaciteta za suzbijanje korupcije poboljšanjem kvaliteta istraga, krivičnog gonjenja i suđenja u slučajevima povezanim sa korupcijom u skladu sa Strategijom i njenim akcionim planom i preporukama AP 23, kao i sa Strategijom finansijskih istraga i novousvojenim „Zakonom o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, terorizma i korupcije“.

Ključne aktivnosti:

 • Analiza trenutnog stanja ljudskih resursa
 • Jačanje kapaciteta institucija nadležnih za prevenciju, istrage i krivično gonjenje u predmetima sa elementom korupcije
 • Preporuke za unapređenje komunikacije i saradnje između institucija.Sektor
 • Vladavina prava
EuropeAid referenca
EuropeAid/138423/DH/SER/RS
Komponente
 • Jačanje transparentnosti, efikasnosti i koordinacije institucija za borbu protiv korupcije i politika u oblasti prevencije i borbe protiv korupcije kako je predviđeno Nacionalnom strategijom za borbu protiv korupcije i njenim akcionim planom i AP 23 (Poglavlje 2. Bobra protiv korupcije),
 • Jačanje kapaciteta za prevenciju korupcije u skladu sa Strategijom i njenim akcionim planom i preporukama Akcionog plana za Poglavlje 23,
 • Jačanje kapaciteta za suzbijanje korupcije poboljšanjem kvaliteta istraga, krivičnog gonjenja i suđenja u slučajevima povezanim sa korupcijom u skladu sa Strategijom i njenim akcionim planom i preporukama AP 23, kao i sa Strategijom finansijskih istraga i novousvojenim „Zakonom o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, terorizma i korupcije“.
Grad / Region
Beograd/Srbija
EU donacija
4.034.000 €
Pregovaračko poglavlje
 • 23 - Pravosuđe i osnovna prava
Vreme implementacije
Jul 2017. - Februar 2021.
Korisnik
Ministarstvo pravde Republike Srbije
Implementiran od strane
PwC EU Services EESV u konzorcijumu sa PwC Serbia, d.o.o., Alternative Consulting i R.U.R. Consulting